หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 41, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 162, ปี 2562
รหัสผู้ใช้งาน
1.   กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ฉัตรพล มณีกูล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 23
2.   รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่: ประสบการณ์ปีต่อมาในประเทศไทย
สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ และ ปัญญา อิสระวรวาณิช
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
24 - 53
3.   อิทธิพลของความนับถือศาสนาอิสลามต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
อนัสวีย์ แกล้วณรงค์ และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
54 - 86
4.   การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญจากประสบการณ์ของผู้บริหารเพื่อภาวะธำรงสภาพขององค์กร
วิภาวรรณ ลิมป์ไพบูลย์, จิราวรรณ ฉายสุวรรณ และ สิริวุฒิ บูรณพิร
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
87 - 114
5.   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการรับรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, สุรีย์ โบษกรนัฏ, ศศิวิมล มีอำพล และ พรรณนิภา รอดวรรณะ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
115 - 142
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.