หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 28, ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม),
เลขที่ฉบับ 107, ปี 2549
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การพัฒนาระบบการเงินและการบัญชีของสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 2548
บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ และ พรรณนิภา รอดวรรณะ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 9
2.   การศึกษาการควบคุมและซื้อกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในช่วงปี 2544-2549
วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
10 - 44
3.   ดัชนีวัดศักยภาพอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กัลยา วานิชย์บัญชา, อัจฉรา จันทร์ฉาย และ ดวงมณี โกมารทัต
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
45 - 62
4.   การพัฒนาแนวคิดและทักษะทางการดำเนินงานโดยเกมธุรกิจจำลอง
อรรณพ ตันละมัย
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
63 - 80
5.   ตลาดแรงงานในอนาคตของผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ประกอบผ้าไทย
สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย, สุวาณี สุรเสียงสังข์, แกมทอง อินทรัตน์ และ นวลหทัย ศรโชติ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
81 - 89
6.   การสื่อสารทางไกลเพื่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
สาวิกา อุณหนันท์ และ กมเลศน์ สันติเวชชกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
90 - 106
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.