หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 42, ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 164, ปี 2563
รหัสผู้ใช้งาน
1.   อิทธิพลของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสมาร์ทโฟนของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย
วรภัทร์ ธรรมเกรียงไกร และ ณัฐพล อัสสะรัตน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 29
2.   ผลของตัวแปรส่งผ่านของคุณภาพงานสอบบัญชีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและเงินสดปันผล
วชิระ บุณยเนตร และ แววดาว พรมเสน
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
30 - 53
3.   ความสามารถในการใช้ความรู้และนวัตกรรมกับประเด็นที่โดดเด่นขององค์กรใหม่ในธุรกิจภาคการเกษตร
ธัญนาฏ ญาณพิบูลย์, สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ และ นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
54 - 72
4.   การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคของสนามบินโดยอาศัยตัวแบบการวิเคราะห์การโอบล้อมข้อมูล
ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช และ รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
73 - 99
5.   การมุ่งเน้นการเรียนรู้ของทีม สมรรถนะการเรียนรู้ของทีม และประสิทธิผลทีมงานของสำนักงานบัญชีคุณภาพ: บทบาทการเป็นตัวแปรเงื่อนไขของความหลากหลายทางเพศและช่วงอายุ
การุณย์ ประทุม
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
100 - 121
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.