หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 30, ฉบับที่ 1- 2 (มกราคม - มิถุนายน),
เลขที่ฉบับ 115-116, ปี 2551
รหัสผู้ใช้งาน
1.   อิทธิพลของการใช้มันสำปะหลังในกระบวนการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ต่อการลดอุปทานส่วนเกินและการเพิ่มระดับราคาของมันสำปะหลังในประเทศไทย
วนิดา นรเศรษฐ์โศภณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 22
2.   The Effect of Internal Career Orientations on Organizational Commitment
พัชสิรี ชมภูคำ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
23 - 40
3.   ปัจจัยของหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ บริเวณกลุ่มจังหวัดชุมพร ระนองและสุราษฎร์ธานี
อาธิ ครูศากยวงศ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
41 - 53
4.   การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
สันติ ถิรพัฒน์ และ อนันต์ชัย คงจันทร์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
54 - 64
5.   ตัวประมาณเบส์และการสุ่มตัวอย่างแบบกิบส์
มานพ วราภักดิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
65 - 80
6.   THE ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONAL LEARNING: EMPLOYEES? PERSPECTIVES
เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
81 - 95
7.   สิ่งบ่งชี้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
96 - 115
8.   DIVERSIFICATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING PRACTICES IN THE THAI LISTED COMPANIES
วชิระ บุณยเนตร และ ดวงมณี โกมารทัต
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
116 - 134
9.   การกำกับดูแลกิจการของเอเชีย
พรอนงค์ บุษราตระกูล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
135 - 146
10.   การศึกษาตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคพลอยสีของไทย
สมชนก ภาสกรจรัส (คุ้มพันธุ์), วันดี ม่านศรีสุข และ พรกมล มานะกิจ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
147 - 177
11.   ปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร อันเป็นผลมาจากจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง : กรณีศึกษา พ.ศ. 2549-2550
ศุภกร ภัทรธนกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
178 - 201
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.