หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 43, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 170, ปี 2564
รหัสผู้ใช้งาน
1.   การพัฒนาระบบผู้แนะนำประกันภัยการเดินทางออนไลน์ด้วยวิภัชนัยแบบสหัชญาณบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์
พรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์ และ ธีรนาถ ศรีงามดี
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 19
2.   การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนของสหกรณ์การเกษตรโดยใช้เส้นพรมแดนประสิทธิภาพ
ณคุณ ธรณีนิติญาณ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
20 - 37
3.   อิทธิพลกำกับของการรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์ด้านความเป็นส่วนบุคคล ในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะของผู้ประกอบการค้าและความเต็มใจในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
พธู พิมพ์ระเบียบ, วิทสินี บวรอัศวกุล, สันทัด พรประเสริฐมานิต, ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ และ สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
38 - 59
4.   กรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เป็นอดีตข้าราชการหรือนักการเมือง ความสัมพันธ์กับการใช้ดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการจัดการกำไรด้วยการสร้างรายการทางธุรกิจ
กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
60 - 75
5.   นวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุประเทศไทยในช่วง COVID-19 ด้วยโมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต และ พีรณัฐ อินทร์แก้ว
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
76 - 94
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.