หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 29, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม),
เลขที่ฉบับ 114, ปี 2550
รหัสผู้ใช้งาน
1.   วิธีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาภาษีเงินได้ในการดำเนินธุรกิจทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th)
อรพิน เหล่าประเสริฐ
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 12
2.   Lean Thinking and Accounting for Lean
ดวงมณี โกมารทัต
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
13 - 37
3.   ผลกระทบของการนำข้อกำหนด IAS 39 มาถือปฏิบัติกับการประเมินการด้อยค่าของสินเชื่อของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
38 - 61
4.   การวิเคราะห์ต้นทุนน้ำนมดิบของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนม
พรรณนิภา รอดวรรณะ, ดวงมณี โกมารทัต และ บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
62 - 70
5.   Why Thai Internet Users Buy or Not Buy from Internet Vendors? An Empirical Study on Website Features
พิมพ์มณี รัตนวิชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
71 - 85
6.   ผลกระทบของคุณภาพของเว็บไซต์ ความโน้มเอียงที่จะเชื่อถือและชื่อเสียงของตราสินค้าที่มีต่อความเชื่อถือผู้ขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต
อรชนก ช่องสมบัติ และ พิมพ์มณี รัตนวิชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
86 - 102
7.   การสุ่มตัวอย่างแบบกิบส์ใน MCMC GIBBS SAMPLING IN MCMC
มานพ วราภักดิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
103 - 115
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.