หน้าแรก | เกี่ยวกับ CBS | การติดต่อ | เงื่อนไขการใช้
 
ISSN 0125-6564 (Print)
ISSN 2673-0677 (Online)
TH
|
EN
ค้นหาบทความ
มุมมองข้อมูลฉบับวารสาร  
ปีที่ 29, ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน),
เลขที่ฉบับ 113, ปี 2550
รหัสผู้ใช้งาน
1.   Factors Affecting Thai Consumers' Acceptance of Mobile Advertising
พิมพ์มณี รัตนวิชา
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
1 - 10
2.   รูปแบบการพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในมหาวิทยาลัย
จินตนา บุญบงการ, ศศนันท์ วิวัฒนชาต, เพลินทิพย์ โกเมศโสภา, บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ และ เมธินี วณิกกุล
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
11 - 21
3.   ทฤษฎีความน่าเชื่อกับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
มานพ วราภักดิ์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
22 - 35
4.   ระยะเวลาที่ใช้ตอบและการแจกแจงของคำตอบจากแบบสอบถามออนไลน์ทางธุรกิจเมื่อรูปแบบมาตรประมาณค่าและลักษณะการจัดหน้าแตกต่างกัน
ชัชพงศ์ ตั้งมณี และ เหมือนมาส พุ่มลำเจียก
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
36 - 62
5.   บริษัทจดทะเบียนที่แปลงหนี้เป็นทุนหรือออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น และการตอบสนองของตลาดต่อการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีส่วนต่ำกว่ามูลหุ้น
วรศักดิ์ ทุมมานนท์
ภาษาที่ใช้ในบทความ    แสดงบทคัดย่อ     แสดงวิธีการอ้างอิง
63 - 97
Copyright © 2013 Chulalongkorn Business School. All rights reserved.